top-image-placeholder.jpg
top-image-placeholder-m.jpg

תקנון החנות

תקנון החנות

תקנון

ברוכים הבאים למוביל דיל

האתר מספק שירותי מסחר מקוונים כמו גם תוכן לגבי המוצרים, עם דגש על איכות בשירות, בתוכן ובמוצרים.

  1. כללי

1.1. השימוש באתר כפוף לקריאת/ה ולהסכמת/ה של כל גולש/ת (“משתמש” או “לקוח”) לתנאי תקנון זה (“התקנון”).

1.2. חנות מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שתמצא מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183  לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים.

1.3. ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר. 1.5. תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.

1.4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר , למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

  1. תכני האתר

מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 משווקת מוצרים ללקוחות קצה באמצעות האתר, אשר נרכשים מהיצרן/ספק/יבואן (“היצרן”) של המוצר, במסגרת תיווך זה מפרסמת מידע אודות מוצרים המתקבלים מאת היצרנים. נתונים אודות המוצרים אשר מופיעים באתר פורסמו כפי שהתקבלו מהיצרן ועל כן הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של המוצר הספציפי. מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר מידע איכותי מדויק מפורט ונכון, הכולל תוכן מסחרי, פרטים אודות מוצרים ותוכן פרסומי, הנמסרים ע”י יצרנים שונים. תכנים אלו יופיעו בצורת טקסט, תמונה או קול. מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 לא תישא בכל אחריות לתכנים אלו שיפורסמו באתר אשר סופקו על ידי יצרנים. האחריות היחידה לתכנים המופיעים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היצרן אשר סיפק את המידע. פרסום תכנים אלו באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש את המוצר המוצע בהם למכירה, ומוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר.

  1. סודיות ופרטיות

3.1. אנו במוביל דיל מכבדים את הפרטיות של כל לקוחותינו ועושים את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיכם האישיים. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183  אך ולא יועברו על ידי, מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 – לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך דיוור עתידי.

3.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1 לעיל, מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן :

3.2.1. במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. או עשה שימוש בשירותים הניתנים ע”י , ומוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

3.2.2. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -או מי מטעמה;

3.2.3. במקרה בו התקבל בידי מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 – צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על , ומוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 – חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

3.2.4. לקוח/ה שבכוונתם למכור את המוצרים או השירותים שנרכשו באתר לצד ג׳.

3.2.5. לקוח/ה שהזין לאתר פרטים שגויים אודותיו במתכוון.

3.2.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח , ומוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183

3.3. באישור תקנון זה הינך מסכים לכך שמוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע”פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו”ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת למוביל דיל כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183  הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל. על אף האמור בסעיף 5.2 , ומוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 – רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

3.4. בעת הצטרפות לאתר או קנייה באתר יהפוך הלקוח לחבר במועדון הלקוחות של , מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183

3.5 פרטי הלקוח ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מסוג דומה לזה שנרכש, ותינתן ללקוח הזדמנות לסרב למשלוח לדברי פרסומת נוספים.

  1. שימוש ב- cookies:

כדי להקל על לקוחותיה, מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 – משתמשת בעוגיות (cookies) ובכך חוסכת מהלקוחות להזין את פרטיהם האישיים בכל ביקור. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookies.

  1. רכישות ותשלומים

5.1. ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע”י בעל כרטיס האשראי, או במזומן באיסוף עצמי.

5.2. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע”י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש לבצע רכישת נכס ו/או שירות , תבוטל הרכישה ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏החזרות, יחולו.

5.3.המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של הנכס או השירות לרבות רכיב המע”מ ולמעט רכיב המשלוח אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום. עלות המוצרים באתר מוצגת בתוספת מע״מ כחוק. מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר.

. מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר.

5.4. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים.

5.5. התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגטלית, ומאושרים ע״י מס הכנסה.

  1. רכישה בטוחה

6.1. מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 שמה לה למטרה להוות מקום בטוח לרכישות און ליין ובאמצעות מכשיר טלפון ולהישאר מעודכנת בכל עת בתקני האבטחה המתקדמים ביותר ובמנגנוני הסליקה הבטוחים ביותר. עמוד הסליקה באתר הינו עמוד עצמאי ומאובטח (iframe) אשר עומד בבדיקות ובתקני האבטחה המתקדמים בשוק. העברת המידע בין הלקוחות לשרתי הסליקה (לרבות פרטי תשלום ו/או כרטיסי אשראי) נעשית באופן מוצפן בטכנולוגיית ssl ועל פי תקן pci level .

  1. החזרות, זיכויים וביטולים

7.1. אנו במוביל דילעושים כל שביכולתנו כדי שתקבלו את הסחורה באופן מושלם. באם קיבלתם מוצר פגום, אנא כתבו מייל ל- info@apricom.biz וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה, ואנו נזכה אתכם במחירו. ביטול עסקה על ידי לקוח יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ״א – 1981 (״חוק הגנת הצרכן״). במידה והחליט לקוח לבטל את ההזמנה לפני שעברה לביצוע, יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשרות לקוחות החברה בכתובת info@apricom.biz. במקרה כזה יזוכה החבר במלוא התשלום שנגבה פחות עלות המשלוח. בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה בכתובת info@apricom.biz. בכל מקרה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת. מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה.

  1. ביטול רכישה מצד מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183

8.1. מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

8.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, ומוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם.

8.3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

  1. משלוחים וזמני אספקה

9.1. בסוף תהליך הרכישה באתר (בשלב הקופה) מתווסף מחיר משלוח המוצר/ים ללקוח (זאת בנוסף למחיר המוצר המוצג באתר). מחיר זה משתנה בהתאם לסך סל הקניות ובהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח.

9.2. הזמנות שנכנסות עד 12 בצהריים יגיעו לרוב אחרי יום עד שלושה ימי עסקים לערים הגדולות. למקומות קטנים ייתכן ויקח עוד כמה ימי עסקים. השליחים עושים כמיטב יכולתם לחלק כל חבילה הכי מהר שניתן, אך לפעמים ישנם עיכובים שתלויים בכביש. הזמנות שנכנסו אחרי 12 בצהריים יתעכבו בעוד יום עסקים.

השליח יתקשר אליכם כשיתקרב לאיזור של הכתובת שנתתם, אם לא תהיה תשובה הוא ימשיך הלאה והמשלוח עלול להתעכב בעוד יום או יותר, לכן אם אתם לא בטוחים שתהיו זמינים רצוי לתת מספר נוסף של מישהו שיכול לענות ולתאם את קבלת המשלוח עבורכם.

אין!! באפשרותנו לתזמן מראש משלוחים.

אם ברצונכם לעדכן חלק מהפרטים שנתתם עבור המשלוח, כתבו לנו ל info@apricom.biz.

9.3. אם בחרתם באופציה של “איסוף עצמי”, כתבו לנו ל- info@apricom.biz כדי לתאם את האיסוף.

9.4. מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183 -לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

9.5. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

  1. דין ושיפוט

10.1. הדין החל על פרשנות ויישום תקנון זה ועל הפעולות המתבצעות באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. במקרה של מחלוקת ו/או סכסוך תהא לבית המשפט של תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בהם.

התקנון נכתב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

בברכה, מוביל קאש בק 2 גו בע”מ 514792183

 

דילוג לתוכן