top-image-placeholder.jpg
top-image-placeholder-m.jpg

שאלות ותשובות

מידע לגבי נפח האחסון

נפח האחסון הפנוי לשימוש נמוך מנפח האחסון הנקוב, זאת עקב התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר,
התקנת יישומים וכדומה.
בנוסף לכך, קיימות שתי שיטות להצגת נפח אחסון - שיטה עשרונית )דצימלית(, לפיה כל KB1000= MB1 ושיטה בינארית,
לפיה כל 1 .KB1024=MB.
נפח האחסון המוצג על ידי יצרניות הציוד עשוי להיות על פי השיטה העשרונית, ואילו נפח האחסון בו מבוצע שימוש על ידי
מערכת ההפעלה או חומרת המכשיר לדוגמה, הנו לעתים בשיטה הבינארית. לכן, ייתכן מצב בו לדוגמה מכשיר שמוצהר בו,
כי נפח האחסון הנו GB16 יכיל בפועל כ- GB14.9 של נפח אחסון בינארי )bytes 1,073,741,824=GB1 )בשל ההבדל
כאמור בין השיטה הדצימלית לשיטה הבינארית.

מידע בנושא סוללות

אורך חיי הסוללה ומספר המחזורים תלויים באופן השימוש במכשיר ובהגדרות. כל המצגים לגבי הסוללה תלויים בתצורה
)קונפיגורציה( של הרשת, כמו גם בגורמים רבים נוספים; התוצאות בפועל עשויות להשתנות. לסוללות נטענות יש כמות
מוגבלת של מחזורי טעינה ויתכן שיהיה צורך להחליפן על ידי ספק שירות. באתרי יצרנים שונים עשוי להיות מידע רלוונטי
בהקשר זה, כגון בדיקות ביצוע של המכשיר, זמן דיבור, זמן המתנה, שימוש באינטרנט ברשת סלולרית וברשת Fi-Wi, צפייה
והאזנה לקובצי ווידאו ואודיו ועוד. למידע נוסף לגבי כל מכשיר, אנא ראו באתר היצרן הרלוונטי.

קרינה בלתי מייננת

מידע בנוגע לקרינה הנפלטת מציוד קצה רט"ן והמלצות משרד הבריאות לכללי זהירות מונעת.
מהו מכשיר סלולרי
מכשיר סלולרי הוא מכשיר המאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו. לצורך זה מכיל המכשיר הסלולארי מקלט ומשדר,
באמצעותם מתקיים הקשר בינו לבין התחנה הקבועה הנמצאת בסביבה. בתחנה הקבועה מצויות אנטנות לקליטה ושידור. לצורך
התקשרות פולטים המכשיר הסלולרי והאנטנות שבתחנה הקבועה קרינת רדיו. המכשיר הסלולרי משדר כמות קרינה נמוכה מזו
המשודרת על ידי מוקד שידור )אתר סלולרי(, אך עקב המצאות המכשיר בקרבת הגוף, סופג הגוף את האנרגיה במישרין
מהאנטנה של המכשיר.
המכשיר פועל בתדרים של 880 עד כ- 2200 מגה הרץ. רוב המכשירים העכשוויים משדרים בהספק מרבי של עד 0.6 ואט.
בדיקת SAR נערכת על ידי היצרן ובמסגרתה נבדק דגם מכשיר שלם ותקין בתנאי מעבדה. רמת ה SAR-בפועל של הטלפון
הסלולרי משתנה. באופן כללי, עם הקירבה לאנטנת תחנת הבסיס, רמת ה SAR-שלו תהיה נמוכה יותר מאשר במקרה בו
המכשיר מרוחק מאנטנת הבסיס או במקרה בו איכות הקליטה טובה פחות.
מהי קרינת רדיו
קרינה היא מעבר אנרגיה בתווך. ניתן לאפיין את הקרינה עפ"י רמות האנרגיה המועברת, כדלקמן:
• קרינה מייננת שיש בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום. לדוגמא, קרינת רנטגן.
• קרינה בלתי מייננת – שאין בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום. לדוגמא, קרינת רדיו.
• קרינת הרדיו הינה קרינה אלקטרו מגנטית בלתי-מייננת באנרגיה הנמוכה מקרינת האור, מקרינת רנטגן ומקרינת גאמא.
רמת הקרינה של המכשיר
באתר החברה ובעלון הקרינה קיים מידע בנושא אפשרות לבצע בדיקה בתשלום של רמת ההספק של המכשיר, אשר אינה
מהווה בדיקת SAR, וכן בנוגע לנשיאת מכשיר טלפון על הגוף )קיימים יצרנים הממליצים, למשל, על הימנעות מנשיאת המכשיר
על הגוף או במרחק הנמוך מ- 2.5 ס"מ מהגוף(.
בשימוש במכשיר סלולרי ראשו של המשתמש נתון לחשיפה מקומית גבוהה יחסית לגלי רדיו. רמת החשיפה לקרינה ממכשירים
סלולריים ניידים מבוססת על יחידת מדידה הידועה כ- SAR שפירושו קצב ספיגה סגולי (Rate Absorption Specific(, המתאר
את כמות האנרגיה הנספגת ליחידת מסה של חומר ביולוגי )לדוגמא: גוף האדם(. היחידות שבהן נמדד ה- SAR הן ואט לק"ג
או מילי ואט לגרם. בדיקת SAR נערכת על ידי היצרן ובמסגרתה נבדק דגם מכשיר שלם ותקין בתנאי מעבדה. רמת ה- SAR
בפועל של המכשיר הסלולרי משתנה. באופן כללי, עם הקרבה לאנטנת תחנת הבסיס, רמת ה- SAR שלו תהיה נמוכה יותר
מאשר במקרה בו המכשיר מרוחק מאנטנת הבסיס או במקרה בו איכות הקליטה טובה פחות.
תהליך מדידת רמת SAR מורכב מאוד, וקיימות בעולם מעבדות ספורות המיומנות לבצע מדידות SAR. יצרנים של מכשירים
סלולריים, חייבים לבצע מדידות של רמות SAR למכשירים בתנאים מחמירים )בהספק שידור מקסימלי( בהתייחס לתקנון
האמריקאי או האירופי ולציין את רמת ה SAR -הגבוהה ביותר שנמדדה.
בשל מורכבות הבדיקה, לא מבוצעת בדיקות SAR תקופתיות במכשיר. במהלך תקופת אחזקת המכשיר הסלולרי, לרבות
במקרה בו המכשיר הסלולרי עבר חבלה, תיקון או שינוי בתצורתו המקורית עלול לחול שנוי ברמת ה- SAR, לעומת רמת
ה- SAR שלו במועד הבדיקה.
רמת הקרינה המרבית המותרת ממכשיר סלולרי שנקבעה בתקנות הגנת הצרכן )מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד(,
התשס"ב ,2002 היא – 2 kg/W על פי פרוטוקול מדידה של 10 גרם רקמה לפי שיטת הבדיקה האירופאית, או 1.6 kg/W על
פי פרוטוקול מדידה של 1 גרם רקמה לפי שיטת הבדיקה האמריקאית.
רמת ה- SAR הגבוהה ביותר של כל אחד מהמכשירים הסלולריים בעת שנבדקה ע"י היצרן וע"פ נתוני היצרן ניתן למצוא במנוע
החיפוש הייעודי באתר פורום החברות הסלולריות בכתובת il.org.infocell://https וכן בכל אחד מהעלונים המשווקים יחד עם
המכשירים הסלולריים.
תמצית המלצות משרד הבריאות
• השתמשו ברמקול / דיבורית אישית או אוזניה שאינה אלחוטית.
• הרחיקו את המכשיר מהגוף.
• צמצמו את כמות ומשך השימוש.
• המעיטו ככל האפשר בשימוש באזורים בהם הקליטה חלשה.
• המעיטו ככל האפשר בשימוש באזורים בהם קיים מיסוך כמו מעלית, רכבת וכדומה.
• המעיטו בשימוש בזמן נהיגה ובכל מקרה פעלו בהתאם להוראות החוק.
• הקפידו הקפדת יתר על כללי הזהירות עם ילדים והדריכו אותם בהתאם.
• צמצמו את כמות השימוש במכשיר הסלולרי אצל ילדים.
• השתמשו בעזרים המקטינים את החשיפה לקרינה כרמקול או אוזניה שאינה אלחוטית.
• דעו כי במכשיר סלולרי שעבר חבלה, תיקון או שינוי בתצורה המקורית עלול לחול שינוי ברמת הקרינה.

מדיניות ביטול עסקה עם צרכן בהתאם לחוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א1981- )"חוק הגנת הצרכן" או ”החוק“) מקנה לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן זכות
ביטול לגבי סוגי עסקאות מוגדרים, וזאת במועדים ובתנאים הקבועים בחוק ובתקנות מכוחו. כללי הביטול המלאים
נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים לצורך התמצאות במדיניות זו (החלה עליך רק אם הנך צרכן), אנא בדוק
קודם כל באיזה אופן בוצעה העסקה (עסקת מכר מרחוק, עסקת רוכלות או עסקה בנקודת מכירה), ולאחר מכן בדוק
מהו סוג העסקה (לדוגמא: עסקת רכישת טובין, עסקת למתן שירות מתמשך או עסקה למתן שירות שאינו מתמשך).
ביטול עסקת מכר מרחוק:
האמור בסעיף זה יחול במקרה בו ההתקשרות בוצעה בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב"עסקת מכר
מרחוק":
עסקת טובין – אם הזמנת מאתנו טובין בלתי פסידים )למשל, מכשיר(, בנסיבות של “עסקת מכר מרחוק”, זכותך
לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הטובין
או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; אם קיבלת את הטובין, עליך להשיבם לנו ואנו
נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו. בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית
עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא
14 יום.
עסקת שירותים – אם הזמנת מאתנו שירותים בנסיבות של “עסקת מכר מרחוק” כאמור, זכותך לבטל את ההתקשרות
בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות,
לפי המאוחר מבניהם. אבל – במקרה שהעסקה אינה “עסקה מתמשכת” כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, עליך לבטל
את ההתקשרות יומיים לפחות לפני תחילת מתן השירות שהזמנת; במקרה של ביטול של עסקה שהיא “עסקה
מתמשכת” שהתחלנו במתן השירות לפיה, אנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה
היחסית בעד השירות שניתן לך. בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם
עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.
ביטול עסקת רוכלות:
האמור בסעיף זה יחול במקרה בו ההתקשרות בוצעה בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן מדובר ב"רוכלות":
עסקת טובין – אם הזמנת מאתנו טובין בלתי פסידים )למשל, מכשיר(, בנסיבות של “עסקה ברוכלות” כאמור, זכותך
לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הטובין
או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; אם קיבלת את הטובין, עליך להשיבם לנו
בתקופה זו. בעסקה כאמור הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח
ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.
עסקת שירותים – אם הזמנת את השירותים בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א,1981- מדובר ב"עסקת
רוכלות", זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין
בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם. אבל – במקרה שהעסקה אינה “עסקה מתמשכת” כהגדרתה בחוק הגנת
הצרכן, לא תוכל לבטל את ההתקשרות אם התחלנו לספק לך את השירות; במקרה של ביטול של עסקה שהיא “עסקה
מתמשכת” שהתחלנו במתן השירות לפיה, אנו נחזיר לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה
היחסית בעד השירות שניתן לך; במקרה שקיבלת מאתנו טובין לצורך מתן השירות, עליך להשיבם לנו. בעסקה כאמור
הכוללת שיחה לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית עם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם
בחוק הגנת הצרכן, התקופה הינה ארבעה חודשים ולא 14 יום.
ביטול עסקה שבוצעה בנקודת מכירה
עסקת טובין – אם רכשת מאתנו טובין בלתי פסידים )למשל, מכשיר( בנקודת מכירה, תוכל לבטל את הרכישה בתוך
14 ימים מהיום שקיבלת את הטובין. הוראה זו חלה רק אם מחיר הטובין עולה על 50 ₪ ואם תחזיר לנו את הטובין
מבלי שנפגמו ומבלי שעשית בהם שימוש. אם דרשנו ממך לרכוש מאתנו טובין כתנאי להזמנת השירות, תוכל להחזיר
את הטובין אם תבטל את השירות בהתאם לסעיף זה, גם אם עשית שימוש בטובין. לתשומת לבך, רכישת ציוד מאתנו
לצורך קבלת השירותים היא אופציונלית, ואיננו מחייבים אותך לרכוש מאתנו טובין.
עסקת שירותים – אם הזמנת שירותים הניתנים על ידינו ומפורטים בתוספת לתקנות תקנות הגנת הצרכן )ביטול
עסקה(, תשע"א2010- – זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת מסמך בכתב
בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם. אם התחלנו לספק לך את השירות אנחנו נחייב אותך בתמורה היחסית בעד
השירות שניתן לך; במקרה שקיבלת מאתנו טובין לצורך מתן השירות, עליך להשיבם לנו.

כדי לקבל החזר, עליך להציג לנו חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה או הוכחה אחרת על עצם ביצוע הרכישה או
הזמנת השירות, המועד בו התקיימה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. אנחנו נחזיר לך את הסכום ששילמת, או נבטל
את חיובך, פחות דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ או סכום אחר שייקבע בחוק, לפי הנמוך מבניהם,
וכן דמי סליקת כרטיס אשראי עבור העסקה שבוטלה, אם חברת הסליקה גבתה מאתנו דמי סליקה.
סכומים שנוכל לגבות ממך
במקרה של עסקאות מכר מרחוק, או עסקאות שבוצעו בנקודת מכירה, אשר בוטלו בהתאם לחוק הגנת הצרכן כמפורט
לעיל, נוכל לחייב אותך בדמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ,₪ לפי הנמוך מבניהם. אנו לא נחייב אותך
בדמי ביטול אלו, אם ההתקשרות בוטלה בשל פגם בטובין או בגלל אי התאמה בין השירות או הטובין לבין הפרטים
שמסרנו לך לגביהם או בגלל אי אספקת השירות או הטובין במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של
החוזה על ידנו. אם התקנו אצלך טובין לצורך מתן השירות וביטלת את ההתקשרות לקבלת שירות לפי סעיף זה, נהיה
רשאים לגבות ממך תשלום בשל הוצאות התקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ,₪ או סכום אחר שייקבע בדין. במקרה
של ביטול עסקה שהיא ”עסקה מתמשכת“ שהתחלנו במתן השירות לפיה, נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות
שניתן לך.
כללי
אם קיבלת את הטובין (לרבות הטובין נושא העסקה או טובין שקיבלת בעקבות ההתקשר), באחריותך להשיב אותם
אלינו. מבלי לגרוע מכל תנאי אחר, השבתם היא תנאי לביטול העסקה.
השבת הטובין תעשה באחריותך ועל חשבונך לכל אחת מהנקודות שיוגדרו על ידי החברה כנקודת החזרה. לא תחול
עלינו חובה לאסוף ציוד כלשהו מחצריך )וזאת גם אם הטובין הומצאו למענך) . ככל שנאשר לקיחת הציוד מחצריך,
עלויות הלקיחה יחולו עליך. למרות האמור, במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה, אי אספקה במועד שנקבע
בהסכם או בכל הפרה אחרת, עליך להעמיד את הטובין לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.
האמור לעיל חל רק על עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול על פי חוק הגנת הצרכן, ולא יחול במקרים אחרים. אין באמור
כדי לגרוע מזכותנו לגבות תשלום כלשהו או לסרב לביטול עסקה, בכל מקרה בו אין מניעה לכך על פי דין.
מבלי לגרוע מהאמור, זכות הביטול לא תחול על עסקאות אשר לפי חוק הגנת הצרכן, אין חובה לבטלן, לדוגמא: טובין
פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן
פתח את אריזתם המקורית.
במקרה בו נאשר ביטול עסקה, גם במקרים בם איננו מחויבים לאשרה על פי דין, נהיה זכאים להתנות את הביטול
בתנאים או לגבות תשלומים נוספים לפי שיקול דעתנו.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקנו, בכפוף לכל דין.
ההגדרות במדיניות זו הינן בהתאם להגדרות בחוק הגנת הצרכן התשמ"א– ,1981 בשנויים המחויבים.

כיצד מתבצע תהליך הרכישה?

תהליך הרכישה פשוט וכולל 3 שלבים:
1. בחירת דגם רצוי ואביזרים נלווים
2. הזנת פרטים אישיים ואמצעי תשלום
3. הזנת כתובת ובחירת מועד האספקה

לאחר השלמת ההזמנה, יתקבל מספר הזמנה. יש לשמור מספר זה לצרכי מעקב.
ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה.

במידה ובחרת לקבל את המוצר באמצעות השליח, המכשיר יישלח עם שליח לכתובת שנבחרה בהזמנה בהתאם למדיניות המשלוחים. במידה ובחרת לאסוף את המוצר באיסוף עצמי, המוצר ישלח לסניף אליו ביקשת להגיע לאיסוף.

האם נדרש להציג תעודה מזהה במעמד קבלת המוצר

על מנת לקבל את המוצר, נדרש להציג תעודה מזהה ואמצעי תשלום באמצעותו המוצר שולם. על בעל תעודת הזהות להיות נוכח במעמד המסירה.

מהן אפשרויות התשלום שעומדות בפניי?

הרכישה בחנות האינטרנט מתבצעת בכרטיס אשראי ישראלי, לא כולל כרטיסים מסוג אלקטרון ודיירקט. המחיר המוצג באתר רלוונטי לתשלום אחד או בפריסה עד 24 תשלומים.

על מה חלה אחריות יצרן הניתנת במסגרת רכישה בחנות האינטרנט של מובייל דיל?

אחריות יצרן היא אחריות לתיקון ליקויים במערכת האלקטרונית או המכנית של המוצרים, שמקורם אך ורק עקב פגם בתהליך ייצור המוצרים ו/או בחומרים אשר שימשו בתהליך ייצור זה, כפי שיפורט בפניך בכתב האחריות אשר יסופק לך עם רכישת המכשיר.
אחריות היצרן ניתנת למכשיר חדש לתקופה של 12 חודשים. לסוללה ואביזרים נלווים אחרים המצויים בערכת המכשיר, תינתן אחריות יצרן למשך חודש אחד.

דילוג לתוכן